Product Updates from INFINOX

Index Dividend Payments

Week Range 01/12/22 - 08/12/22

Instruments 01/12/22 02/12/22 05/12/22 06/12/22 07/12/22 08/12/22
US30 (USD) 0 13.116 0 0 0 9.82
AUS200 (AUD) 0.144 0 1.159 0 0 0.073
HKG33 (HKD) 0.806 2.106 0 0 0 0.728
JPN225 (JPN) 0 0 0 0 0 0
SPX500 (USD) 0.674 0.318 0.054 0.152 0.087 0.566
UK100 (GBP) 1.583 0 0 0 0 0.284
NAS100 (USD) 1.801 0.425 0.118 0.036 0 0.564
EUSTX50 (EUR) 2.478 0 0 3.479 0 0
FRA40 (EUR) 5.536 0 2.458 11.276 0 0
ES35 (EUR) 0 0 0 0 0 0
ESP35 (EUR) 0 0 0 0 0 0
CHINA50(USD) 0 0 0 0 0 0
INDIA50(USD) 0 0 0 0 0 0
US2000(USD) 0.254 0.049 0.098 0.051 0.103 0.23
SA40(ZAR) 0 0 0 0 26.344 0

Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi)

Nhóm dịch vụ khách hàng cao cấp của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý khách. Liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào

E-mail
E-mail
Trò chuyện
Trò chuyện
Điện thoại
Điện thoại
TeamViewer
TeamViewer