Product Updates from INFINOX

Index Dividend Payments

Week Range 11/08/22 - 18/08/22

Instruments 11/08/22 12/08/22 15/08/22 16/08/22 17/08/22 18/08/22
US30 (USD) 12.621 0 0 0 16.872 22.343
AUS200 (AUD) 4.827 0.727 1.319 0.583 13.216 0.717
HKG33 (HKD) 0.847 2.319 0 0 0 23.499
JPN225 (JPN) 0 0 0 0 0 0
SPX500 (USD) 1.128 0.548 0.131 0.219 0.777 0.861
UK100 (GBP) 26.825 0 0 0 0 19.015
NAS100 (USD) 1.625 0.747 0 0.128 4.264 0.784
EUSTX50 (EUR) 0 0.629 0 0 0 0
FRA40 (EUR) 0 0 0 0 0 0
ES35 (EUR) 0 0 0 0 0 1.241
ESP35 (EUR) 0 0 0 0 0 1.241
CHINA50(USD) 0 0 0 0 0 0
INDIA50(USD) 6.123 0.668 0 0 0 9.458
US2000(USD) 0.276 0.378 0.141 0.195 0.118 0.355
SA40(ZAR) 0 0 0 0 250.728 0

Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi)

Nhóm dịch vụ khách hàng cao cấp của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý khách. Liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào

E-mail
E-mail
Trò chuyện
Trò chuyện
Điện thoại
Điện thoại
TeamViewer
TeamViewer