Арилжаа

Маркетийн цагийн хуваарь

Маркетийн цагийн хуваарийн шинэчлэлтийг авахын тулд Инфиноксын энэ хуудсанд хандана уу.

Маркетийн цагийн хуваарь

Маркетийн цагийн хуваарь ба амралт өөрчлөгддөг. Энэ талаарх мэдээллийг аль болох цаг алдалгүй мэдээллэж байх болно.

Арилжааны худалдаалах цаг нь GMT +3

Symbol Description Rollover Date
VIXVolatility5/13/2022
CL-OILCrude Oil West Texas Future5/18/2022
GOLDftGold Future5/24/2022
CHINA50ftCHINA50 Future5/25/2022
HK50ftHong Kong 50 Future5/26/2022
UKOUSDftBrent Oil Future5/27/2022
Symbol 2nd May 2022
Labor Day
3rd May 2022
Early May bank holiday
9th May 2022
Birthday of Buddha
16th May 2022
Buddha Purnima
30th May 2022
US Memorial Day
USDINRNormalClosedNormalClosedNormal
USDBRLNormalNormalNormalNormalClosed
UK100ClosedLate open 03:00NormalNormalEarly Close 23:00
GER40NormalNormalNormalNormalEarly Close 23:00
EUSTX50NormalNormalNormalNormalEarly Close 23:00
US30NormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
SPX500NormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
NAS100NormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
US2000NormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
JPN225NormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
HKG33ClosedNormalClosedNormalNormal
FRA40NormalNormalNormalNormalEarly Close 23:00
VIXNormalNormalNormalNormalEarly Close 18:30
SP500ftNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
DJ30ftNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
NAS100ftNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
GER40ftNormalNormalNormalNormalEarly Close 23:00
UK100ftClosedLate open 03:00NormalNormalEarly Close 23:00
UK Shares CFDsClosedNormalNormalNormalNormal
US Shares CFDsNormalNormalNormalNormalClosed
ETFNormalNormalNormalNormalClosed
NGNormalNormalNormalNormalEarly Close 21:30
GASNormalNormalNormalNormalEarly Close 21:30
GasoilNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:30
CopperNormalNormalNormalNormalEarly Close 21:30
CottonNormalNormalNormalNormalClosed
OJNormalNormalNormalNormalClosed
CocoaNormalNormalNormalNormalClosed
CoffeeNormalNormalNormalNormalClosed
SugarNormalNormalNormalNormalClosed
SoybeanNormalNormalNormalNormalClosed
WheatNormalNormalNormalNormalClosed
UKOUSDNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:30
UKOUSDftNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:30
CL-OILNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:15
USOUSDNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:15
XAUNormalNormalNormalNormalEarly Close 21:30
XAGNormalNormalNormalNormalEarly Close 21:30
GOLDftNormalNormalNormalNormalEarly Close 21:30
SILVERftNormalNormalNormalNormalEarly Close 21:30
XPDUSDClosedNormalNormalNormalClosed
XPTUSDClosedNormalNormalNormalClosed
US500NormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
USTECHNormalNormalNormalNormalEarly Close 20:00
HKINDEXClosedNormalClosedNormalNormal
HK50ftClosedNormalClosedNormalNormal
Symbol Description Rollover Date Current Contract Next Contract
VIXVolatility6/8/2022Volatility Index - Jun 2022Volatility Index - Jul 2022
USDXUS dollar index6/9/2022US Dollar Index - Jun 2022US Dollar Index - Sep 2022
UK100ftFTSE100 Index Future6/10/2022FTSE 100 - Jun 2022FTSE 100 - Sep 2022
GER40ftGermany 40 Future6/14/2022Germany 40 - Jun 2022Germany 40 - Sep 2022
NAS100ftNAS100 Future6/14/2022US NDAQ 100 - Jun 2022US NDAQ 100 - Sep 2022
SP500ftSP500 Future6/15/2022US SPX 500 - Jun 2022US SPX 500 - Sep 2022
DJ30ftDJ30 Future6/15/2022US 30 - Jun 2022US 30 - Sep 2022
CL-OILCrude Oil West Texas Future6/16/2022Crude Oil West Texas - Jul 2022Crude Oil West Texas - Aug 2022
UKOUSDftBrent Oil Future6/23/2022Crude Oil Brent - Aug 2022Crude Oil Brent - Sep 2022
HK50ftHong Kong 50 Future6/24/2022Hong Kong 50 - Jun 2022Hong Kong 50 - Jul 2022
CHN50ftCHINA50 Future6/24/2022China A50 - Jun 2022China A50 - Jul 2022
SILVERftSilver Future6/28/2022Silver - Jul 2022Silver - Sep 2022
Symbol 1st June 2022
Queen's Jubilee
2nd June 2022
Spring Bank Holiday
3rd June 2022
Platinum Jubilee Bank Holiday
6th June 2022
Whit Monday
13th June 2022
Queen's Birthday
16th June 2022
Youth Day
19th June 2022
Juneteenth
20th June 2022
Juneteenth
USDBRLnormalnormalnormalnormalnormalclosednormalclosed
UK100early close 23:00closedclosedlate open 03:00normalnormalnormalearly close 23:00
US30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
SPX500normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
US500normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
NAS100normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
USTECHnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
US2000normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
JPN225normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
GER40normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 23:00
EUSTX50normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 23:00
FRA40normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 23:00
HKG33normalnormalclosednormalnormalnormalnormalnormal
HKINDEXnormalnormalclosednormalnormalnormalnormalnormal
AUS200normalnormalnormalnormallate open 10:10normalnormalnormal
SA40normalnormalnormalnormalnormalclosednormalnormal
VIXnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 2:00closed
NGnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 21:30
GASnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 21:30
Gasoilnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:30
Coppernormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 21:30
Cottonnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalclosed
OJnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalclosed
Cocoanormallate open 14:30late open 14:30normalnormalnormalnormalclosed
Coffeenormallate open 14:30late open 14:30normalnormalnormalnormalclosed
Sugarnormallate open 14:30late open 14:30normalnormalnormalnormalclosed
Soybeannormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalclosed
Wheatnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalclosed
Cl-Oilnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:15
UKOUSDnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:30
USOUSOnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:15
XAUnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:15
XAGnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:15
XPDUSDnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 17:00
XPTUSDnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 17:00
GOLDftnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:15
SILVERftnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:15
SP500ftnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
DJ30ftnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
NAS100ftnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:00
GER40ftnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 23:00
HK50ftnormalnormalclosednormalnormalnormalnormalnormal
UK100ftearly close 23:00closedclosedlate open 03:00normalnormalnormalearly close 23:00
UKOUSDftnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalearly close 20:30
UK Shares CFDsnormalclosedclosednormalnormalnormalnormalnormal
US shares CFDsnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalclosed
ETFnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalclosed

Тусламж (холбоо барих)

Манай премиум тусламжийн баг танд тусалахад бэлэн байна. Хэрэв асуулт байвал бидэнтэй холбогдоорой.