Та арилжааны банкаа өсгөн нэмэгдүүлэхийг хүсэх тохиолдолд хөгжүүлэх ёстой хамгийн чухал чадваруудын нэг бол эрсдлийн удирдлага юм. Тэр ч бүү хэл төрөлхийн авьяастай санхүүгийн арилжаалагчид ч гэсэн эрсдлийн удирдлагын үндсэн ойлголтуудыг эзэмшихгүйгээр бүтэлгүйтэх эрсдэлтэй.

Та капитал эсвэл форекс арилжаалах үедээ ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх чадвартай байх ёстой. Гэсэн хэдий ч чадварлаг мөнгөний удирдлагагүйгээр нэг буруу дуудлага хор хөнөөлтэй үр дагаварт хөтөлж болзошгүй.


Энэ нийтлэлийг товч үзвэл:

 • Эрсдлийн удирдлагын стратегиуд болон арга техникүүд танд нэн ялангуяа марж ашиглан арилжаалах үед алдагдлаа багасгахад тань тусалдаг.
 • Алдагдлыг зогсоох, ашиг олох болон позицын хэмжээг тогтоох нь эрсдлийн удирдлагын түгээмэл хэрэглүүрүүд юм.
 • Ирээдүйн арилжаанаас олох хүлээгдэж буй орлогыг тооцоолох нь арилжааны ашигтай өнцгийг тодорхойлоход тусалдаг.
 • Нээлттэй позиц ашиглан эрсдлийг багасгах хоёр алдартай стратеги бол төрөлжүүлэлт болон хедж хийх юм.
 • Таны эрсдэл ашгийн харьцаа ирээдүйд урт хугацаанд ашиг орлогоо хадгалахад тустай байж болно.


Арилжаан дахь эрсдлийн удирдлага гэж юу вэ?

Арилжаан дахь эрсдлийн удирдлага нь таны арилжааны алдагдлын хэмжээг бууруулахад зориулагдсан. Энэ нь таны арилжааны дансыг хадгалдаг бөгөөд таны банкны үлдсэн хэсэг дахин нэг өдөр болдог. Эрсдлийн удирдлага нь таны болзошгүй алдагдлын хэмжээсийг хязгаарлаж, арилжаанаас үүсэх хямралыг арилгахад тусалдаг.

Арилжаалагчид дахин ашигтай болно гэж найдаад алдагдал хүлээж буй позицуудыг хадгалах ёстойгоос нь удаан хадгалах сонирхолтой байдаг. Алдагдал хүлээж буй позицууд алдагдалгүй болох эсвэл ашигтай болохоосоо илүүтэйгээр илүү их алдагдалд оруулах өндөр магадлалтайг мартах нь амархан байдаг.

Анхлан арилжаалагчдын хувьд эрсдлийн удирдлага нь тэргүүлэх ач холбогдлоороо доор жагсдаг. Гэхдээ эдгээр стратеги болон хүлээн зөвшөөрөгдөх эрсдэл, ашгийн харьцаагүйгээр ирээдүйд ашигтай арилжаа хийх боломжгүй байдаг.

Арилжаанд эрсдлийн удирдлага яагаад чухал вэ?

Санхүүгийн өдрийн арилжаалагчид зах зээл дээр позиц нээгдэх үед ихэвчлэн хөшүүрэг ашигладаг. Хөшүүрэг нь арилжаалагчдад хэд дахин үржүүлсэн зээл буюу тухайлбал 5x хэлбэрээр нээлттэй позицоо нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. Энэ нь та зөвхөн нэг нэгжид хөрөнгө оруулахаас үл хамааран өөрийн сонгосон хөрөнгийн өртөх дүнгийн түвшинг тав дахин үржүүлж авна гэсэн үг юм.

Хэдийгээр энэ нь сэтгэл хөдөлгөм сонсогдож болох ч маш их эрсдэл дагуулдаг — болзошгүй ашиг 5х дахин үржүүлэгдэж болох ч болзошгүй алдагдал ч мөн адил юм.

Тэр ч бүү хэл хамгийн туршлагатай санхүүгийн өдрийн арилжаалагчид ч гэсэн дараах зүйлс тохиолдох үе байж болохыг хүлээн зөвшөөрдөг:

 • Та арилжаанд дараалан алдагдал хүлээнэ
 • Үнэ таны алдагдлыг зогсоох түвшнээс давахад та үе үе томоохон алдагдал хүлээнэ
 • Өмнө нь ашигтай байсан арилжааны стратегиуд гэнэт өгөөжөө өгөхөө болино

Та эрсдлийн удирдлагыг хангалттай хангаагүй тохиолдолд дээрх үеүд нь дараах нөхцөл байдалд хүргэж болно:

 • Арилжааны бүх капиталаа алдах
 • Таны арилжааны банкны томоохон хэсэгтэй тэнцэх алдагдал хүлээх

Маржийг нөхөх хөрвөх чадвартай мөнгөн хөрөнгө дутмагийн улмаас позицыг хүчээр хаах шаардлагатай болох.

Та хөлсөө урсгаж олсон мөнгөө алдах эрсдэлтэй тулгарах үед сэтгэл хөдлөл тань таныг эзэмдэж, зах зээл дээр ухаалгаар тунгаан бодоход тань саад болж болно. Энэ нь таныг санхүүгийн ноцтой асуудалд оруулж болох буруу шийдвэр гаргахад нэг алхам ойртуулдаг.

Эрсдлээ хэрхэн удирдах вэ?

Эрсдлийн удирдлагын анхны алхам бол арилжаагаа гүйцэтгэхээс өмнө төлөвлөх юм. Та "арилжаагаа төлөвлөж, төлөвлөгөөгөө арилжаалах" ёстой гэсэн алдартай үг арилжааны салбарт байдаг. Төлөвлөгөөгүйгээр та хяналтаа алдсан алдагдлаас сэргийлэх гарах стратегигүйгээр зөвхөн сэтгэл хөдлөлөөрөө арилжаанд оролцоно гэсэн үг юм.

Энэ төлөвлөгөөнд нэмэлт болгох үүднээс бид таны арилжааны боловсролын нэг хэсэг болгож эрсдлийн удирдлагын хэд хэдэн арга техникийг танилцуулах болно.

Эрсдлийн удирдлагын хэрэглүүрүүд

Хамгийн түгээмэл эрсдлийн удирдлагын хэрэглүүрүүдийн хоёр нь алдагдлыг зогсоох болон ашиг олох захиалгыг ашиглах юм.

 • Алдагдлыг зогсоох: Алдагдлыг зогсоох захиалга нь брокероос нээлттэй позицыг урьдчилан тодорхойлсон алдагдалтайгаар хаахыг шаарддаг тушаал юм. Энэ нь таны төлөвлөснөөс өөрөөр эргэсэн арилжааны хувьд нэн ялангуяа чухал юм. Алдагдлыг зогсоох захиалга нь болзошгүй алдагдлыг хаах зориулалттай.
 • Ашиг олох: Ашиг олох захиалга нь нээлттэй позицыг ашиг олох зорилгоор хаах ёстой үнийг тодорхойлдог. Энэ нь төлөвлөснөөсөө илүү их ашиг олох сонирхолтой арилжаалагчдын хувьд илүү тохирдог. Тэд позицоо нээлттэй орхиж, арилжаанаас хамгийн их ашиг олохыг оролддог. Энэ нь эргээд ашигтай позицуудыг буцаан татаж, алдагдалд хүргэж болно.
 • Позицын хэмжээг тогтоох: Позицын хэмжээг тогтоох нь арилжаалагчийн тодорхой нэг хөрөнгө эсвэл хэрэглүүрт хөрөнгө оруулахаар шийдсэн нэгжийн тоонд хамааралтай. Та тохиромжтой позицын хэмжээг тогтоохдоо арилжааны капитал ба эрсдлийн хүлцэлийг хоёуланг нь бодолцож үзэх нь зүйтэй.

Хамгийн чухал дүрэм болгож ихэнх ашигтай ажилладаг арилжаалагчид нэг арилжаан дээр капиталынхаа 1-2%-иас хэтрэхгүйг эрсдэлд оруулахаар сонгох болно. Алдагдлыг зогсоох болон ашиг олох захиалгуудыг позицын хэмжээг тогтоох болон тооцоолсон гарах үнийг (алдагдал ба ашиг хоёуланд нь) тодорхойлоход ашиглаж болно.

Алдагдлыг зогсоох, ашиг олох, позицын хэмжээг тогтоох нь арилжааны капиталыг хадгалах болон урт хугацааны ашиг орлогыг дэмжихэд нэн чухал хэрэглүүрүүд юм.

Эрсдлийн удирдлагын тооцоолуур

Ирээдүйн арилжаанаас — тэр ч бүү хэл өргөн хэрэглээний бараа эсвэл фючерсийн гэрээнээс хүлээгдэж буй өгөөжийг тооцоолох нь — арилжаалагчдад арилжааны хамгийн ашигтай өнцгийг олоход тусалдаг. Хүлээгдэж буй өгөөжийг өөр өөр жишээнээс олох боломжит өгөөж болон тэдний дахин тохиолдох магадлалыг ашиглан ихэвчлэн тооцоолдог.

Хүлээгдэж буй өгөөж = (Жишээ 1 -ийн боломжит өгөөж x Магадлал) + (Жишээ 1 -ийн боломжит өгөөж 1 x Магадлал) + …

Боломжит өгөөжийн магадлалыг түүхэн техникийн дүн шинжилгээг ашиглан тодорхойлж болно. Үүнтэй зэрэгцэн илүү туршлагатай арилжаалагчид өөрсдийн магадлалыг тогтоохын тулд зах зээлийн үнэлгээгээ ашиглах өндөр магадлалтай.

Эрсдлийн удирдлагын стратегиуд

Нээлттэй позиц ашиглан эрсдлийг багасгах хамгийн алдартай эрсдлийн удирдлагын стратегиудын хоёр нь төрөлжүүлэлт болон хедж хийх юм.

 • Төрөлжүүлэлт: Олон арилжаалагчид өөрсдийн нээсэн арилжааны төрлөө төрөлжүүлэхийг эрмэлздэг. Арилжаагаа олон хэрэглүүрт тараах нь зөв санаа юм. Арилжаалагчид мөн өөрсдийн багцаа олон салбарт тарааж, бага ба их хэмжээний зах зээлийн капитализацтай капиталуудыг харж, газарзүйн олон бүс нутгуудад арилжаа хийх талаар бодож үздэг.Төрөлжүүлэлтийн ард төрөл бүрийн сектор болон хөрөнгийн ангиллын магадлал нь алдагдалтай арилжааг хохиролгүй болгоно гэсэн санаа байдаг.
 • Хедж хийх: Зарим арилжаалагчид мөн нээлттэй позицыг хедж хийхийг оролддог. Хедж нь арилжаачдаас тэдний одоо арилжаалж буй хөрөнгөөс эсрэг чиглэлд ажилладаг өөр нэг үнэт цаасан дээр позиц авахыг шаарддаг. Хэдийгээр хедж хийх нь болзошгүй эрсдлийг бууруулах боловч энэ нь мөн болзошгүй ашгийг хязгаарладаг. CFD (Зөрүүтэй Нөхцлийн Гэрээ) арилжаа нь богино явахад хялбар байдаг тулд хеджийн хэрэглүүр болгож ихэвчлэн ашигладаг.

Эрсдэл ашгийн харьцаа гэж юу вэ?

Эрсдэл ашгийн харьцаа нь болзошгүй эрсдлийн хэмжээтэй хамааралтайгаар болзошгүй ашгийн хэмжээг тодорхойлдог. Эрсдэл ашгийн харьцаагаа ойлгохын тулд санхүүгийн арилжаан дахь эрсдэл ба ашгийн механизмыг санаандаа аваарай.

Зах зээл дээрх аливаа нээлттэй позицоос хүлээх болзошгүй алдагдал эсвэл эрсдлийг ихэвчлэн алдагдлыг зогсоох захиалгаар хязгаарладаг. Таны ашиг бол нээлттэй позиц дээр олно гэж төлөвлөсөн таны ашиг юм буюу та арилжаанаас мөнгө олоод гарах тэр цэг юм.

Эрсдэл ашгийн харьцааг тооцоолохын тулд та олохоор төлөвлөсөн нийт ашгаа хамгийн их алдагдлын утгад хуваахад л болно. Жишээлбэл, хэрэв та 10 дахин ашиг олохоор хүсэж буй бөгөөд алдагдлыг зогсоохыг тав-дахин алдагдал хүлээх дээр тохируулсан бол таны эрсдэл-ашгийн харьцаа 2 (эсвэл 1:2) байна. Энэ нь та үүрэхэд бэлэн байгаа эрсдлийнхээ хэмжээнд 2 дахин ашиг олох боломжтой гэсэн үг.

Ерөнхий гол дүрэм бол эрсдэл нь болзошгүй ашгаас хэзээ ч их байх ёсгүй юм. Хэрэв эрсдэл нь ашгаас их бөгөөд та хөшүүрэг ашиглан арилжаа хийхээр шийдсэн бол болзошгүй алдагдал хэд дахин нэмэгдэх болно. Яг үнэндээ ийм стратеги нь таны банкны үлдэгдлийг дуусгаж болзошгүй.

Анхлан арилжаалагчид арилжааны банкаа хадгалахын тулд 1:3 эсвэл тэр ч бүү хэл 1:4 эрсдэл ашгийн харьцааг эрэлхийлэх нь зүйтэй. Зах зээлд шинээр нэвтрэн орсон хүмүүсийн хувьд алдагдалтай арилжаа нь ашигтай арилжаанаас давах магадлал өндөртэй тул энэ нь нэн ялангуяа чухал юм.

Та туршлагатай болох тусмаа үүнийгээ 1:2 эсвэл тэр ч бүү хэл 1:1 болгож нэмэгдүүлэхийг хүсэж болох юм. 1:1 эрсдэл ашгийн харьцаа нь дор хаяж дундах улирлын туршид арилжааны стратегиа амжилттай хэрэгжүүлсэн арилжаалагчдын хувьд илүү тохиромжтой. Энэ тохиолдолд арилжаалагчид ашиг алдагдлаа тэнцүүлэхийн тулд зөвхөн 50%-ийн оруулалтаа хадгалах ёстой. Арилжаан дээрх 50%-иас дээш страйк ханш нь ашгийг илэрхийлдэг.

Маржийн эрсдлийн удирдлага

Та марж дээр арилжаа хийснээр анхны оруулсан депозитынхаа хэмжээг хэд дахин үржүүлсэн позицд хандах боломжтой. Хэрэв та хөшүүрэг ашиглан маржийн арилжааг эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол хэд дахин нэмэгдсэн ашиг олох эсвэл алдагдал хүлээхэд бэлэн байж, эрсдлийн удирдлагын хангалттай хэмжээний арга техникийг хэрэгжүүлэхээ бүү мартаарай.

Энэ нь таны алдагдлыг зогсоох захиалга таны эрсдэл ашгийн харьцаан дээр суурилан илүү чанга байх ёстой гэсэн үг юм.

Тухайлбал, хэрэв та 1:1 эрсдэл ашгийн харьцаатайгаар арилжаанд 100 ам.долларын депозит оруулсан бол таны хамгийн дээд алдагдлын хэмжээ 100 ам.доллар байна. Хэрэв таны брокер танд 20х хөшүүрэг өгсөн бол та одоо зах зээлд 2000 ам.долларын өртөх хэмжээтэй болно. Энэ тохиолдолд таны алдагдлыг зогсоох захиалга өсөн нэмэгдэж буй алдагдлын эсрэг хамгаалалт хийхийн тулд 20 дахин чанга байх ёстой болно.

Эрсдлийн удирдлагын ТАА

Орчин үеийн багцын (портфелийн) онол гэж юу вэ?

Орчин үеийн багцын (портфелийн) онолыг 1950-иад онд Харри Марковиз үндэслэжээ. Марковизын таамаглал нь тодорхой түвшний эрсдэлд хүлээгдэж буй хамгийн их өгөөж хүртэхээр эрэлхийлж буй хөрөнгө оруулагч дээр суурилсан. Эрсдлийг портфелийн өгөөжийн боломжит хэмжээний стандарт хазайлтыг ашиглан хэмждэг. Энэ нь тэнцүүлсэн хамгийн бага өгөөжийн эрсдлийн оронд хамгийн оновчтой эрсдлийн портфел буюу оновчтой эрсдлийн "дээд цэг"-ийг тодорхойлоход тустай.

Арилжаан дахь 1%-ийн Дүрэм гэж юу вэ?

Санхүүгийн зах зээл дэх өдрийн арилжаалагчид ихэвчлэн “1%-ийн Дүрэм”-ийг мөрддөг. Үүний ард байгаа онол нь та нэг арилжаанд арилжааны банкныхаа 1%-иас илүүг хэцүү ч зарцуулах ёсгйү гэсэн онол юм. Дэлхийн хамгийн шилдэг санхүүгийн арилжаалагчид ч гэсэн хийсэн арилжаа бүрдээ ашиг олохгүй байж болно. 1%-ийн дүрмийг мөрдсөнөөр таны арилжааны банкыг бүхэлд нь хоослохын тулд 100 дараалсан алдагдалтай арилжаа хийх хэрэгтэй болно. Хэдийгээр таны хамгийн дээд алдагдал 1% дээр тохируулагдсан ч гэсэн энэ нь таны нэг арилжаанаас олох ашгийн хэмжээг хязгаарлахгүй. Энэ нь таныг зах зээлд нэвтрэн орсон мөчөөс эхлэн таныг хамгийн азгүй тохиолдолд хамгаалах баталгааг өгдөг.

Та MetaTrader дээр алдагдлыг зогсоох болон ашиг олох захиалгыг гүйцэтгэх боломжтой юу?

MetaTrader 4 ба MetaTrader 5 нь хоёулаа INFINOX ба IX Prime дээр дэмжигддэг платформууд юм. Эдгээр арилжааны платформууд нь алдагдлыг зогсоох болон ашиг олох захиалгыг багтаагаад таны арилжааг автоматаар гүйцэтгэх төрөл бүрийн онцлогуудыг санал болгодог.

Уналт нь яагаад алдагдлыг зогсоох захиалгуудад нөлөөлдөг вэ?

Алдагдлыг зогсоох захиалгыг таны анх тохируулсан үнээс муу үнээр гүйцэтгэх боломжтой. Энэ нь уналт гэж нэрлэгддэг асуудлаас болдог. Энэ бол гүйцэтгэгдсэн үнэ болон зорилтот зогсоох түвшний хоорондын зөрүү юм.

Уналт эсвэл зөрүү нь таны позицоо хаахыг хүссэн үнэ болон бодит үнийн хооронд төрөл бүрийн шалтгаанаар бий болдог. Томоохон үйл явдлууд зах зээл дээр томоохон хэмжээний үнийн хэлбэлзэл болон үнийн зөрүү үүсгэдэг байхад үнэ нь дараагийн өдөр хэт өндөр эсвэл хэт доор нээгдэж болно.

Таны алдагдлыг зогсоох захиалгын хэмжээ таны зорилтот үнээр бүрэн биелэгдэх хэмжээнд хангалттай биш байж болох аюул байж болно. Зарим брокерууд таны премиум дээр тохируулсан гарах үнийг авах боломжийг хангадаг алдагдлыг зогсоох баталгаажсан захиалгыг санал болгодог.


Энэ материал нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зориулалттай бөгөөд таны бүрэн найдах ёстой санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын бусад зөвлөгөөг өгөх зорилгогүй (өгнө гэж үзэх ёсгүй ) болно. INFINOX нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зөвшөөрөлгүй. Уг материал дээр санал бодлоо нийтэлсэн INFINOX эсвэл аливаа бусад зохиогч нь аливаа хөрөнгө оруулалт, үнэт цаас, гүйлгээ эсвэл хөрөнгө оруулалтын стратеги нь аливаа тусгайлсан хүнд тохиромжтой гэж хэлээгүй болно.